Všeobecné záruční podmínky

Záruční doba Eubiq 3 roky

1. Eubiq Pte Ltd ("Eubiq") garantuje konečnému uživatelovi ("Uživatel") výrobku Eubiq ("Produkt") bezchybnou funkčnost a materiálovou stálost Produktu při běžném používaní po dobu tří (3) roků ode dne zakoupení Produktu ("Záruční doba").
2. Eubiq tímto zaručuje, že během Záruční doby Eubiq nebo jeho autorizovaný zástupce zdarma odstraní v dohodnutém čase vady materiálů, konstrukční a výrobní zajištěním opravy, nebo pokud Eubiq či jeho autorizovaný zástupce podle vlastního rozhodnutí bude považovat za nevyhnutelné, poskytnutím náhrady Produktu ve smyslu těchto Záručních podmínek (pokud není zákonem stanoveno jinak). Tato záruka je platná a vymahatelná pouze v zemi, ve které si Produkt zakoupíte.
3. Záruční doba se dalším prodejem, autorizovanou opravou Eubiq nebo poskytnutím náhrady Produktu neprodlužuje, neobnovuje, ani jinak nemění. Avšak během záruční doby se pro díly opraveného nebo náhradního Produktu poskytuje záruka na zbytek času původní záruční lhůty nebo devadesát (90) dní od data opravy nebo poskytnutí náhrady podle toho, která lhůta je delší.

Uplatnění nároku na záruční servis

4. Pro uplatnění nároku ve smyslu těchto Záručních podmínek, je potřebné doručit svůj Produkt nebo jeho předmětnou část (pokud se to netýká celého Produktu) do sídla autorizovaného zástupce.
5. Uplatnění nároku ve smyslu těchto Záručních podmínek musí být vznesené do data uplynutí Záruční doby a doložené originálním dokladem o koupi.
6. Uživatel hradí veškeré náklady na dopravu Produktu nebo jeho předmětné časti do sídla autorizovaného zástupce. Produkt nebo jeho předmětná část musí být zabalené tak, aby během přepravy nemohlo dojít k jeho poškození z důvodu nedostatečného nebo nevhodného obalu.
7. Tyto Záruční podmínky se nevztahují na Produkty nebo součásti od jiných výrobců, použité při kompletování systému nebo v kterékoliv fázi dodavatelských článků, nebo jinak, resp. jiným způsobem. Eubiq neposkytuje záruku, že splní vaše požadavky, že bude pracovat v kombinaci s jakýmkoliv technickým vybavením od jiných dodavatelů, že bude pracovat bez přerušení a bezchybně, ani že bude možné jeho vady korigovat a že se budou korigovat.

Výjímky a omezení

8. Záruka se nevztahuje na:
a) opotřebení vzniklé následkem normálního používání (běžné opotřebení),
b) vady zapříčiněné hrubým zacházením (mimo jiné včetně vad způsobených ostrým předmětem, ohýbáním, působením tlaku, vysoké teploty nebo následkem pádu a pod.),
c) vady způsobené povodněmi, požárem, zemětřesením a jinými živelnými pohromami,
d) vady vzniklé následkem nesprávného používání Produktu včetně nedodržení instrukcí, které poskytuje Eubiq (např. ve formě pokynů uživatelské nebo instalační příručky Produktu),
e) vady vzniklé při neodborném servisním zásahu mimo autorizovaného zástupce Eubiq,
f) vady způsobené při neodborném pokusu o otevření, opravu nebo modifikaci produktu.
g) vady způsobené tím, že se Produkt připojí nebo využívá v součinnosti s jiným výrobkem nebo příslušenstvím, jehož výrobcem nebo dodavatelem není Eubiq, nebo pokud se využívá jinak než pro daný účel.
9. Tyto Záruční podmínky jsou Vaším výhradním a exkluzivním prostředkem reklamace poruch a vad vůči společnosti Eubiq a výhradní a exkluzivní zodpovědností společnosti Eubiq vzhledem k vadám vašeho Produktu. Tyto Záruční podmínky nahrazují všechny ostatní záruky a závazky společnosti Eubiq ať už ústní, písemné, zákonné, smluvní, občanskoprávní nebo jiné ve smyslu platného zákona, kromě jiného, včetně jakýchkoliv předpokládaných podmínek, záruk nebo jiných závazků, pokud jde o uspokojivou kvalitu nebo vhodnost pro určitý účel. Avšak tyto Záruční podmínky nevylučují ani neomezují žádné z vašich zákonných práv ve smyslu platné legislativy ani žádné z vašich práv vůči prodejci Výrobku.
10. V rozsahu vymezeném platnou legislativou Eubiq nenese žádnou zodpovědnost za žádnou ztrátu zisku, za ztrátu možnosti používat Produkty nebo jejich funkčnost, za obchodní ztráty, smluvní ztráty, ztráty zisku nebo předpokládaných úspor nebo výnosů, za zvýšení nákladů a ani za žádné nepřímé, následné, ani speciální ztráty a škody.
11. V rozsahu vymezeném platnou legislativou je zodpovědnost společnosti Eubiq omezená na prodejní cenu Produktu. Výše uvedená omezení se nevztahují na případy hrubé nedbalosti nebo záměrného porušení ze strany Eubiq nebo případy úmrtí nebo zranění osoby následkem prokázaného způsobení škody nedbalostí ze strany Eubiq.